GDPR – Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a Servo System Kereskedelmi és Szolgáltató Kft adatgyűjtési, adatkezelési és adatfeldolgozási módjára vonatkozó használati alapelveket tartalmazza.

 A Servo System Kereskedelmi és Szolgáltató Kft – továbbiakban Adatkezelő – magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen nyilatkozat tartalmát. Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen nyilatkozatnak illetve a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Fogalom meghatározások

GDPR: (General Data Protection Regulation) az Európai Unió Adatvédelmi Rendelete.

Adatkezelés: A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Személyes adat: Természetes személy(ek)re vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító.

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Az érintett hozzájárulása: Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 Adatvédelmi incidens: A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 Harmadik fél: Az a természetes vagy jogi személy, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Felhasználó: A www.cncszerviz.com weboldal látogatói.

1. Az Adatkezelő adatvédelmi politikájának alapelvei, célja:

 • Adatkezelési alapelvek 
 • Cégünk adatkezelési folyamatának kialakítása során az alábbi alapelvek szerint jártunk el:
 • Az adatok kezelése a lehető legminimálisabban valósuljon meg, tehát csak annyi személyes adatot kezeljünk, amire minimálisan szükség van a működési és a jogi szabályozás szerint.
 • Az adatkezelés minden esetben kifejezett céllal kell, hogy megvalósuljon.
 • Az adatkezelésnek önkéntességre kell alapulnia, azaz a kezelt fél beleegyezésével, kivéve, amikor erre törvényi előírás kötelezi a cégünket
 • Érvényesüljön a tájékoztatás joga, azaz a kezelt fél megismerhesse mi fog történni az adataival, illetve milyen jogai vannak az adatkezelővel szemben.
 • Érvényesüljön a megismerés, változtatás és törlés joga, azaz a kezelt fél megismerhesse a vele kapcsolatosan kezelt adatokat, azokban változtatást vagy törlést kérhessen, ha a törvényi előírások máshogy nem rendelkeznek.
 • Az adatok védelme elsődleges fontosságú. Előre látóan (proaktívan) meg kell akadályozni illetve minimalizálni annak esélyét, hogy személyes adatok szivárgása, elvesztése, véletlen átadása 3. félnek megtörténjen.
 • Az adatkezelés során az új Adatvédelmi rendelkezés (EU-s jogharmonizáció) alapelvei érvényesüljenek.
 • Adatvédelmi incidensek jelentése minden esetben megtörténjen, a jogszabályban meghatározott szabályok szerint.

2. Jogszabályi háttér:

Az adatvédelmi nyilatkozat kialakításakor az Adatkezelő az alábbi törvényeket és rendeleteket vette figyelembe:

1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról.

1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozásáról.

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.).

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete

3. Az adatkezelés célja és folyamata

Az adatkezelés célja a Servo System Kereskedelmi és Szolgáltató Kft partnereinek a szerviz szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása, a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, valamint a számlázás lehetővé tétele.

 • E folyamat során kezelt adatok:

-Műszaki kapcsolattartó személy neve, E-mail címe, telefonszáma

-Pénzügyi kapcsolattartó személy neve, E-mail címe, telefonszáma

– Levelezési cím (ek)

-Postázási cím (ek)

-Munkalapszám (ok)

-Esetleges partnerazonosító kód (ok)

-Probléma leírása

-Hibajelenség

-Kérdéses eszköz típusa

-Kérdéses eszköz gyártási száma

Az Adatkezelő a Látogató által, a www.cncszerviz.com weboldalon történő látogatás során anonim módon adatokat gyűjt a Felhasználó által látogatott oldalakról, a látogatás gyakoriságáról és számáról. Ez az adatgyűjtés anonim, automatikus, és kizárólag statisztikai célból valósul meg. 

A gyűjtés során rögzítésre kerül, hogy:


– a látogatás új, vagy visszatérő volt
– a látogató által felkeresett oldal(ak)
– a weboldalon eltöltött idő
– a látogatás geológiai elhelyezkedése

A weboldal üzemeltetője a Servo System Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. A Servo System Kereskedelmi és Szolgáltató  – továbbiakban Adatkezelő – magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen nyilatkozat tartalmát. Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen nyilatkozatnak illetve a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

4. Adatkezelés időtartama:

Az adatkezelő vállalkozás jogutód nélküli megszűnéséig, vagy a regisztrált törlési kérés beérkezése után 15 napig.

5. Tárolás módja, biztonság


A weboldal Adatkezelő által bérelt webtárhelyen található. A webtárhely szolgáltató adatai a nyilatkozat végén található.


Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz, hogy a kezelt adat:
– az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás)
– hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége)
– változatlansága igazolható (adatintegritás)
– a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen

Adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. 

6.Közösségi oldalak:

A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül terjesztik. A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak.

A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által létrehozott tartalom található, például Facebook, Google, Instagramm, stb.

A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások, bemutatók, termékek vagy szolgáltatások ismertetése.

A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek fórumok, blogbejegyzések, kép-, videó-, és hanganyagok, üzenőfalak, e-mail üzenetek, stb.

A fentieknek megfelelően a kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet a felhasználó nyilvános profilképe is.

Az érintettek köre: valamennyi regisztrált felhasználó.

Az adatgyűjtés célja a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó szolgáltatás népszerűsítése.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok törlési határideje: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok megismerésére jogosultak: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

7. Egyéb rendelkezések:

 • Adattovábbítás

Adatkezelő az Érintett Személyek adatait kizárólag az alábbiak szerint továbbítja:

Szállítási igény felmerülésekor a kiszállítást végző partnere felé, a szállítási folyamat elvégzéséhez szükséges adatokat (Név, cím, elérhetőség, szállítandó termék mérete, súlya, és a cégnév). 

8. Jogorvoslati lehetőségek, érintett személyek jogai

Érintett személy tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Adatkezelő nem vállal felelősséget Érintett személy által megadott adatok valódiságáért. Az Adatkezelő mentesül bárminemű felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu

Adatkezelő elérhetőségei

Név: Servo System Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

Székhely: 2100 Gödöllő, Batthyány Lajos utca 63

Tel.: +36(28)755-140

E-mail: info (kukac) cncszerviz.com

Cégjegyzékszám: 13-09-154162

Adószám: 23817319-2-13

Közösségi adószám: HU23817319

Adatvédelmi koordinátor: Dolányi Katalin (katalin.dolanyi@cncszerviz.com)

Webtárhely szolgáltató adatai:

Szolgáltató: Websupport Magyarország Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Adószám: 25138205-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-381419

Utolsó frissítés: 2022 05 ver_02.3